Ochrana osobných údajov

VYHLÁSENIE SPOLOČNOSTI TEXKOM S.R.O. O OCHRANE SÚKROMIA

Záväzok voči zákazníkom o ochrane osobných údajov a súkromia
Na ochrane osobných údajov a vášho súkromia má spoločnosť TEXKOM s.r.o. mimoriadny záujem. V tomto oznámení o ochrane osobných údajov chceme poskytnúť jasné, konzistentné a transparentné informácie o zhromažďovaní, používaní, spracovávaní a uchovávaní osobných údajov týkajúcich sa zákazníkov spoločnosti TEXKOM s.r.o..

V zmysle tohto oznámenia o ochrane osobných údajov predstavuje výraz „zákazník spoločnosti TEXKOM s.r.o.“ bývalého, súčasného alebo potenciálneho zákazníka či používateľa produktu alebo služby ponúkanej spoločnosťou TEXKOM s.r.o., ktorý je návštevníkom jednej z našich oficiálnych webových lokalít.

Zásady
Spoločnosť TEXKOM s.r.o. dáva svoj záväzok chrániť súkromie a osobné údaje najavo prijatím týchto zásad.

Spoločnosť TEXKOM s.r.o. používa osobné údaje podľa predpisov, spravodlivo, správne a transparentne.
TEXKOM s.r.o. získava len toľko osobných údajov, koľko je potrebné, a len na legitímny účel.

TEXKOM s.r.o. si ponecháva len toľko údajov, koľko je potrebné, a nie dlhšie, ako je potrebné.

TEXKOM s.r.o. chráni osobné údaje pomocou vhodných bezpečnostných opatrení.

Prečo spracovávame vaše údaje?
Osobné údaje spojené s vašou osobou používame a spracovávame napríklad vtedy, keď si kúpite naše produkty online alebo v predajni, navštívite našu webovú lokalitu alebo kontaktujete zákaznícky servis. Medzi príklady osobných údajov patrí celé meno, adresa, e‑mailová adresa, telefónne číslo, informácie o platbe, história nákupov, objednávok a používania, adresa IP, identifikátor člena a ďalšie informácie súvisiace s prípadom (napríklad informácie, ktoré poskytnete pri kontaktovaní nášho zákazníckeho servisu).

V každej konkrétnej časti tohto oznámenia o ochrane osobných údajov získate informácie o účele každého relevantného spracovania informácií.

Kto je zodpovedný za spracovanie vašich osobných údajov?
Za spracovanie osobných údajov v rozsahu tohto oznámenia o ochrane osobných údajov je zodpovedná spoločnosť TEXKOM s.r.o..

V každej konkrétnej časti tohto oznámenia o ochrane osobných údajov bude uvedené, keď bude namiesto nej za spracovanie vašich údajov, rozdelenie zodpovedností a spôsoby vykonávania práv zodpovedná spoločnosť TEXKOM s.r.o..

Totožnosť prevádzkovateľa spoločnosti TEXKOM s.r.o.:

TEXKOM s.r.o.
Senecká 18A
93101 Šamorín
Slovensko

IČO: 48108588, DIČ: 2120062274, IČ DPH: SK2120062274

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, Odd.: Sro, Vl.č.: 38790/T.

Za určitých okolností sa zodpovednosť za ochranu údajov a vaše súkromie zdieľa s tretími stranami, ako sú bankové a finančné inštitúcie, poštové služby alebo poskytovatelia elektronickej komunikácie. Viac informácií nájdete v jednotlivých častiach tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

Kde spracovávame vaše údaje?
Osobné údaje, ktoré od vás získavame, sa všeobecne uchovávajú v krajine Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EÚ/EHP“), v prípade potreby však môžu byť prenesené do krajiny mimo EÚ/EHP a spracúvané v nej. Každý takýto prenos vašich osobných údajov sa vykonáva v súlade s uplatniteľnými predpismi a bez porušenia vašich zákonných práv.

Kto má prístup k vašim údajom?
Vaše osobné údaje sú dostupné a prístupné len pre osoby, ktoré údaje potrebujú na dosiahnutie určeného účelu spracovania. Vaše osobné údaje môžu byť v potrebnom rozsahu poskytnuté značkám v rámci spoločnosti TEXKOM s.r.o., dodávateľom a subdodávateľom (sprostredkovateľom a podsprostredkovateľom), ktorí vykonávajú určité úlohy pre TEXKOM s.r.o., a nezávislým tretím stranám.

Okrem toho môžeme osobné údaje poskytnúť tretím stranám, ak máme dôvod domnievať sa, že použitie alebo zverejnenie týchto informácií je nevyhnutné alebo vhodné kvôli: (i) vyšetrovaniu možných porušení právnych predpisov; (ii) identifikácii, kontaktovaniu alebo podaniu žaloby proti niekomu, kto môže porušovať zmluvy, ktoré s nami uzavrel; (iii) vyšetrovaniu narušenia zabezpečenia alebo spolupráci s vládnymi orgánmi v súlade s právnou záležitosťou; alebo (iv) ochrane našich práv, bezpečnosti alebo majetku vrátane predchádzania podvodom.

Vyhradzujeme si právo na prenos akýchkoľvek osobných údajov, ktoré o vás máme, v prípade, že sa zlúčime s treťou stranou alebo nás tretia strana získa v rámci akvizície, podstúpime inú obchodnú transakciu, ako je napríklad reorganizácia, alebo by mala byť takáto transakcia navrhnutá. 

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
TEXKOM s.r.o. nesmie získavať, spracúvať, používať, uchovávať atď. osobné údaje bez platného právneho základu. Zákonnosť možno odvodiť od vášho súhlasu, na základe zmluvy, zákonných povinností alebo nášho oprávneného záujmu ako podniku. Pre úplne každý konkrétny účel spracovania osobných údajov, ktoré od vás získavame, vás informujeme, ktorý právny základ sa uplatňuje, na výkon akých práv máte nárok, či poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona alebo sa požaduje na uzatvorenie zmluvy, či je povinné poskytnúť osobné údaje, a o možných dôsledkoch, ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje údaje.

Aké máte práva?
Právo na prístup: 
Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Môžete sa skontaktovať so Zákazníckym servisom, a prostredníctvom emailu dostanete svoje osobné údaje.

Právo na opravu: 
Máte právo požiadať o opravu svojich osobných údajov, ak sú nesprávne, vrátane práva na doplnenie neúplných osobných údajov. 

Ak máte účet na našich webových lokalitách, môžete upravovať svoje osobné údaje v rámci svojho účtu na týchto stránkach.

Právo na prenosnosť:
Vždy, keď TEXKOM s.r.o. spracúva vaše osobné údaje pomocou automatických prostriedkov na základe vášho súhlasu alebo na základe dohody, máte právo dostať kópiu svojich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľom formáte, ktorý poskytneme vám alebo inej strane. Zahŕňa to len osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.

Právo na vymazanie:
Máte právo na vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúva TEXKOM s.r.o., kedykoľvek okrem týchto situácií:

*máte nevybavenú záležitosť so zákazníckym servisom,
*máte otvorenú objednávku, ktorá ešte nebola odoslaná alebo bola odoslaná len jej časť,
*máte nevyrovnaný dlh u TEXKOM s.r.o. bez ohľadu na spôsob platby,
*ak existuje podozrenie, že ste v priebehu posledných štyroch rokov zneužili naše služby, alebo sa potvrdilo takéto podozrenie,
*váš dlh bol v priebehu posledných troch rokov predaný tretej strane alebo v priebehu jedného roka v prípade zosnulých zákazníkov,
*ak ste vykonali nejaký nákup, vaše osobné údaje v súvislosti s vašou transakciou uchovávame na základe účtovných predpisov.

Právo namietať proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu: 
Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme TEXKOM s.r.o.. TEXKOM s.r.o. nebude pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania:
Máte právo požiadať, aby TEXKOM s.r.o. obmedzil/a/o spracovanie vašich osobných údajov za týchto okolností:

*ak máte námietky voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu spoločnosti TEXKOM s.r.o., spoločnosť TEXKOM s.r.o. obmedzí akékoľvek spracovanie týchto údajov až do overenia oprávneného záujmu.
*ak vyhlásite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, TEXKOM s.r.o. musí obmedziť všetko spracovanie týchto údajov do overenia správnosti osobných údajov.
*ak je spracovanie nezákonné, môžete odporovať vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadovať obmedzenie používania vašich osobných údajov.
*ak TEXKOM s.r.o. už nepotrebuje osobné údaje, ale vyžaduje sa to na obhajobu právnych nárokov.    

Ako si uplatňovať svoje práva?
Ochranu údajov berieme veľmi vážne, preto máme osobitný personál zákazníckeho servisu, ktorý vybaví vaše požiadavky týkajúce sa vašich práv uvedených vyššie. Môžete im kedykoľvek napísať na info@mellow.sk

Ak máte účet na webových lokalitách TEXKOM s.r.o., môžete si uplatniť svoje právo prístupu, na prenosnosť a na opravu na stránkach svojho účtu, kde môžete aj vymazať svoj účet.

Zodpovedná osoba:
Vymenovali sme zodpovednú osobu na zabezpečenie toho, aby sme vaše osobné údaje stále spracúvali otvoreným, správnym a zákonným spôsobom. S našou zodpovednou osobou sa môžete skontaktovať na adrese info@mellow.sk.

Právo na podanie sťažnosti orgánu dohľadu: 
Ak máte sťažnosť ohľadom spôsobu, akým spoločnosť TEXKOM s.r.o. spracováva a chráni vaše osobné údaje a súkromie, máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Slovenskému úradu na ochranu osobných údajov alebo akémukoľvek inému zodpovednému dozornému orgánu vo svojej krajine.

Aktualizácie nášho Vyhlásenia o ochrane údajov:
Možno bude potrebné aktualizovať naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Posledná verzia Vyhlásenia o ochrane osobných údajov je vždy dostupná na našej webovej stránke. 

Všetky podstatné zmeny Vyhlásenia o ochrane osobných údajov oznámime.

×