Vrátenie tovaru a reklamácie

Vrátenie tovaru až do 30 dní

Našim zákazníkom poskytujeme naštandardnú dobu na vrátenie tovaru a to až do 30 dní od doručenia.

Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, vyplnením formuláru na odstúpenie od zmluvy, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom na adresu predávajúceho resp. inú, ktorú predávajúci určí. 

Tovar nesmie byť poškodený a používaný. Spolu s tovarom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.  

Tovar nám nezasielajte na dobierku. Takto zaslaný tovar nepreberieme a vráti sa späť k Vám. 

Po prijatí tovaru s vyplneným formulárom o dostúpení od zmluvy tovar skontrolujeme a pokiaľ nebude poškodený a používaný, spracujeme vrátenie tovaru a prátime Vám peniaze zvyčajne rovnakým spôsobom, ako bola vykonaná platba objendávky. Vo výnimočných prípadoch je možné vrátenie peňazí aj iným spôsobom po predbežnej dohode.

V prípade odtsúpenia od zmluvy vraciame hodnotu zakúpeného tovaru. Zaplatené poštovné, prípadne poplatok za dobierku nie je možné vrátiť.

 

Reklamácie:

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytnú na zakúpenom tovare výrobné vady je zákazník oprávnený reklamovať u dodávateľa vadný tovar  v lehote záručnej doby, zvyčajne do 24 mesiacov od kúpy.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť (pokiaľ to charakter tovaru umožňuje) reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, spolu so záručným listom prípade dokladom o kúpe (faktúra alebo iný doklad o zaplatení tovaru predávajúcemu).

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k vadám došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, alebo vady boli spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

V prípade, že chcete reklamovať tovar, ktorý ste u nás zakúpili, prosím kontaktujte nás emailom na adrese info@mellow.sk kde nám stručne popíšte vady na výrobku, akým spôsobom sa prejavili a základné údaje o kúpe tovaru (číslo objednávky, faktúry, prípadne iného dokladu), na základe ktorých budeme vedieť identifikovať kupujúceho a reklamovaný tovar.

×